برند با ما
  • برند با ما
  • ۲۶ آبان ۱۴۰۱

تحلیل بازار

درباره مشتری زبان های اروپایی اعضای یک خانواده هستند. زبان‌ها فقط در دستور زبان، تلفظ و رایج‌ترین کلماتشان متفاوت هستند. تلفظ و کلمات رایج تر اگر چند زبان...
  • برند با ما
  • ۲۶ آبان ۱۴۰۱

ارزش بازار

Previous Next About client European languages are members of the same family. The languages only differ in their grammar, their pronu nciation and their most common words. pronunciation...